Puckon 2012 - Regulamin

Wpisał SDek / poniedziałek, 26 marca 2012 15:01

Regulamin uczestnictwa w konwencie Puckon 2012

 1. Konwent "Puckon 2012" zwany dalej konwentem, odbywa się w dniach od 18 od 20 maja. Oficjalna strona internetowa konwentu to http://puckon.pl
 2. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko uczestnicy konwentu i osoby trzecie, które uzyskały pisemną zgodę organizatorów konwentu. Jako teren konwentu należy rozumieć Leśne Schronisko "Łowców Przygód" w Porzeczu.
 3. Uczestnikiem jest każda osoba, która uiściła akredytację i podpisała listę uczestników. Przez akredytację należy rozumieć opłatę w wyznaczonej kwocie, która nie stanowi przychodu i która w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją konwentu. Organizatorzy konwentu również są uczestnikami.
 4. Akredytacja będzie przeznaczona wyłącznie na organizację konwentu, organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji również płacą akredytację i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konwencie po dokonaniu przedpłaty akredytacji, organizatorzy nie zwracają wpłaconych pieniędzy. Zostaną one w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związane z organizacją konwentu.
 6. Uczestnicy konwentu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących na terenie konwentu oraz na terenach gry, co nie wyłącza innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. Uczestnikiem konwentu może być jedynie osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem potwierdzającym ukończenia 18 roku życia.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich faktyczni sprawcy.
 9. Akredytacja nie jest równoznaczna z ubezpieczeniem i nie pokrywa jego kosztów – każdy uczestnik winien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 10. Od momentu przyjazdu na teren konwentu, do momentu zakończenia imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki lub szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników, lub inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich faktyczni sprawcy.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone lub pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, szczególnie w porze nocnej, tj. takiego, które nie może być uciążliwe dla osób trzecich ponad przeciętną miarę przyjętą w stosunkach danego rodzaju.
 13. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren konwentu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych bez pisemnej zgody organizatorów, co nie będzie oznaczało przejęcia przez organizatorów odpowiedzialności za skutki ich użycia.
 14. Uczestnicy są zobowiązane zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz osobom trzecim, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu konwentu.
 15. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych uczestników bądź osób trzecich będą usuwane z konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu akredytacji.
 16. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane decyzją organizatorów z terenu imprezy, bez prawa do zwrotu akredytacji.
 17. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie identyfikatora przez cały czas trwania konwentu i bezzwłocznego okazania go na każde wezwanie organizatorów.
 18. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatora. Koszt wydania nowego identyfikatora równa się kosztowi akredytacji.
 19. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 20. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie konwentu.
 21. Uczestnicy biorący udział w grach terenowych są zobowiązani do przestrzegania ich zasad, jak również dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników.
 22. Podpisanie listy uczestników, jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu i zobowiązaniem do jego bezwarunkowego przestrzegania. Każda osoba która w dowolnej formie bierze udział w konwencie lub znajduje się na terenie konwentu zobowiązana jest do podporządkowania się regulaminowi, z którego treścią się zapoznała i akceptuje go w całości.
 23. Nieznajomość lub niezrozumienie postanowień regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia każdej osoby zakłócającej przebieg konwentu lub łamiącej którykolwiek z punktów regulaminu bez podania przyczyn oraz bez prawa do zwrotu akredytacji.
 25. Organizatorzy mają wyłączne prawo wiążącej interpretacji przepisów niniejszego regulaminu.
 26. Uczestnictwo w konwencie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku w materiałach audiowizualnych zarejestrowanych w trakcie trwania konwentu, przez organizatorów konwentu do celów reklamowych i promocyjnych.
 27. We wszystkich przypadkach spornych obowiązują odpowiednie przepisy prawa.
 28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem konwentu.

Puckon - Zdecydowanie najlepszy konwent na polnocy.